уторак, 18. март 2014.

Privatni muzej Čarlsa Simića (prikaz knjige „Gledaj dugo i netremice“ Čarlsa Simića)


U svojoj knjizi „Dijagnoza - patriotizam“, Nenad Veličković na jednom mestu piše i sledeće reči „Esej danas može biti sve, svaka mešavina ličnog i stručnog, poetičnog i logičnog, intimnog i dokumentarnog“. Eseji Čarlsa Simića (kako se to kaže, američkog pesnika srpskog porekla) sakupljeni u knjizi „Gledaj dugo i netremice“ upravo se kreću teritorijom koju, krajnje široko, ograničava ova Veličkovićeva definicija. Svi ovi tekstovi su - iako ih nije teško, makar grubo, međusobno klasifikovati u nekoliko grupa - obojeni tim specifičnim kontrapunktom između ličnog i javnog. Sudaraju se u ovim esejima ta dva sveta čija je krajnja linija razgraničenja zapravo linija ljudskog tela - tela koje nam je valjda najvalidniji dokaz da i sami postojimo u tom velikom svetu koji nas okružuje, ali i da u tom svetu imamo vlastitu posebnost. No, valjalo bi na ovom mestu objasniti podrobnije ovaj izraz „sudaranje“. Naime, nisu ti sudari uvek - pa, nisu čak ni najčešće - označitelji za nekakav sukob, disbalans, nerazumevanje između glasa koji pripoveda i sveta o kom se pripoveda. Naprotiv, Simić u ovoj knjizi pokazuje jednu gotovo dečiju zadivljenost velikim svetom, mogućnostima koje taj svet nosi i svim sećanjima koje on, kao autor ovih nefikcionalnih tekstova, nosi o tom svetu. Međutim, to opet ne znači da autor govori iz nekakve naivne „al' je lep ovaj svet“ perspektive, te naročito ne znači da mu je kritička oštrica tupa onda kada treba da bude najoštrija. Ne, njegova zadivljenost se ogleda u jednoj kunderijanskoj ljubavi prema sitnicama, prema artefaktima nesistematizovanog i neuređenog muzeja svakodnevice koja je, istina, efemerna i trošna, ali opet i sasvim neophodna. Simić ovim tekstovima gradi taj svoj privatni muzej koji je, ako ne otporan, ono barem suprostavljen silovanjima velikih ideoloških i inih narativa.
Kao što smo već na jednom mestu rekli, eseje skupljene u ovoj knjizi je zaista moguće podeliti u nekoliko grupa - zapravo, na prvi pogled, ta podela je vrlo jasna i ona ide linijom poglavlja u knjizi. Tako se u prvoj glavi nalaze verovatno najintimističkiji tekstovi (nije ni čudo što to poglavlje nosi naslov „Zamke sećanja“); u drugom autor ispisuje nekoliko crtica o filmu, prvenstveno o nemom filmu i svom nostalgičnom odnosu prema njemu; zatim, u trećem poglavlju su tekstovi koji su dominantno političkog karaktera i bespoštedna su analiza SAD-a kroz prizmu svetske krize kapitalizma; eseji u četvtoj glavi se uglavnom bave svojevrsnim preisptivanjem mogućnosti teksta i pisanja - bilo da Simić u njima analizira zaboravljenu veštinu pisanja razglednica, bilo da se bavi ranim radovima Emila Siorana; te, naposletku, u petom poglavlju autor prevashodno govori o svom višestrukom i mnogoznačnom odnosu prema poeziji koja je, ipak, dominantni tok njegovog književnog izražavanja.
Čarls Simić (1938 - )
No, iako na prvi pogled ovi tematski okviri deluju poprilično odvojeno, katkad i nedodirljivo, ono što ih vezuje je specifičan diskurs koji Simić osvaja svojim pisanjem - nazovimo ga diskursom „brige za stvarnog čoveka“. Šta to praktično znači? Čarls Simić tekstualno rezonuje kao da sve vreme ima na umu poznati uvid britanskog istoričara Tonija Džada koji kaže da ako nas je XX vek ičemu naučio, to je da savršeni odgovori uvek donose stravične posledice. U tom ključu gledano, Simić ispred sveta ideja - pa, sledstveno tome, i ispred književnosti i ideologije - stavlja stvarnog čoveka, o njemu priča i njemu se, ponekad direktno, ponekad ne, i obraća. Iako je ideološki prostor u SAD-u još uvek dobrano opterećen svojevrsnom demonizacijom levice - te još uvek čitav niz pojmova vezanih za levi deo ideološkog spektra čeka ono što Markuze naziva „lingvističkom terapijom“ - Čarls Simić politički promišlja sa izrazito leve, socijalističke pozicije. Međutim, ovde dolazi do izražaja specifičnost njegovog levičarenja koja se, između ostalog, i ogleda u toj „brizi za stvarnog čoveka“. Dakle, za razliku od evropskih, bradatih instant levičara koji svoj svetonazor dokazuju papagajskim ponavljanjem simplifikovanih, antiglobalističkih parola (u koje svakako, kao možda i najfrekvetnija, spada i parola o zloj Americi koju valja mrzeti - zašto? zato!), Simić piše izrazito kritičke tekstove o politici SAD-a, vrlo potkovane, ali i sa jednom dozom specifične zdrave sentimentalnosti. To je pogotovo vidljivo u tekstu koji, po mom sudu, zauzima centralno mesto u ovoj knjizi, a u pitanju je tekst „Dnevnik“ u kome autor - vešto balansirajući između potrebe da secira društvo, ali i potrebe da održava intimnu dnevničku formu - ispisuje kompoziciono briljantno osmišljenju ličnu kartu savremene Amerike. Naprosto, Simić jako dobro poznaje zajednicu koju kritikuje jer, zamislite. živi u njoj i njen je deo. U tom smislu, Amerika u njegovim tekstovima nije tek omraženi, zli entitet, zgodna mentalna projekcija nekakvog ludog ideološkog vulkana iz kog izbija neoliberalna lava koja kosi ostatak poštenog i iznenađenog sveta. Naprotiv, Amerika je za Simića vrlo stvarna zemlja u kojoj siromašni nemaju mogućnost da se leče, zemlja u kojoj svakog dana umiru javne biblioteke i zemlja čiji je politički sistem faktično u celini zavistan od interesa krupnog kapitala. Pisac razume „brige stvarnog čoveka“ jer mu je, sa jedne strane, stalo do budućnosti zajednice o kojoj piše, ali sa druge strane je i kao svoj mehanizam u pisanju razvio taj „nagon“ da priče usmerava na ljude, a ne na mentalne koncepte. I kada se odmaknemo od sfere Simićeve političke esejistike, pa se prebacimo na primer na dugački esej o ranim Sioranovim radovima, vidimo kako je Simiću stalo da Siorana „čoveka“ odbrani od njegovog mladalačkih, ideoloških zabluda.
Kundera na jednom mestu piše da u vreme kada je politika postala religija, roman vidi kao poslednji oblik ateizma. Čarls Simić ovom knjigom proširuje tu definiciju slavnog češkog pisca i na polje eseja, koji se pokazuje takođe zgodnom platformom za „ateizam“, zgodnom platformom za odbranu osnovnih ljudskih prava na čišćenje svakodnevice od ideoloških nanosa. 

(tekst objavljen u dnevnom listu "Danas", 15.3.2014.) 

Нема коментара:

Постави коментар